Minste felles multiplum og største felles faktor

Go to English Version English

Minste felles multiplum og største felles faktor er et matematisk begrep som beskriver det minste felles tall flere hele tall er faktor i, eller går opp i. Største felles divisor, er det største tallet som deler to tall.

Første verdi
Andre verdi


Minste felles multiplum
Største felles faktor

Eller finn noe her